top of page

Om gestaltterapi

Gestaltterapi er oplevelsesorienteret psykoterapi, der tager udgangspunkt i det enkelte menneskes oplevelse af sig selv og verden. Gestaltterapi har som mål at styrke den enkelte i at finde sin essens og sit selvværd og dermed opnå erkendelsen af sig selv som et unikt, levende og ansvarsbevidst menneske.

Gestaltterapi kan både bruges til personlig udvikling og til behandling af kriser. Man kan arbejde med uløste situationer fra fortiden, med nutidige aktuelle problemstillinger eller med mål, man har sat sig for at nå i fremtiden. Det er en fleksibel metode, der former sig efter klientens mål og behov.

Gestaltterapien er en helhedsorienteret terapiform. Det helhedsorienterede syn vedrører, at personen ses som en helhed af krop, følelser, sansninger, tanker og handlinger - og det vedrører, at personen altid ses og forstås som en helhed i samspil med sin omverden.

​I gestaltterapiens menneskesyn er kontakt et vilkår for individet og dette udgør et eksistentielt dilemma. Mennesket er ikke selvtilstrækkeligt, men både adskilt og forbundet - både selvstændigt og afhængigt.

​Gestaltterapi handler om kontakt og hvordan vi undgår kontakt. Gestaltterapi går ud på at undersøge kontakten i relationen samt til dig selv og hvad du sanser, tænker, føler og mærker her og nu.

holding-hands-holding-hands-1019833755.jpg

Gestaltterapiens mål er klarhed gennem øget opmærksom og ny bevidsthed.

Opmærksomhed overfor skiftende behov i skiftende situationer er nødvendig for at kunne handle relevant. Opmærksomhed og fleksibilitet er derfor helt centrale egenskaber for evnen til selvregulering.

Den virkelighed som udgør gestaltteori er et puslespil om tre grundting

3 puslespilsbrikker.png

Terapiens teoretiske ramme er eksistentialistisk

Den viser sig ved, at terapeutens overbevisning er, at der findes nogle fælles grundvilkår for mennesker, som vi kan have brug for at få hjælp og støtte til at håndtere. Vi har et ansvar for vores liv, og vi må hver dag træffe valg, som har betydning for os selv og andre.

Metoden er fænomenologisk

Den viser sig ved, at terapeuten forholder sig åbent og fordomsfrit til den virkelighed, klienten lægger frem. Med den fænomenologiske holdning fokuseres der på det der er – som det er. Terapeuten har her sin opmærksomhed på samt sit udgangspunkt i det der viser sig i kontakten, som kropsudtryk, følelser, tanker eller ord, der kan undersøges og foldes ud. Kontakten mellem klient og terapeut tager udgangspunkt i det, der sker i nuet.

Den psykologiske teori

Den viser sig i den måde, terapeuten hjælper klienten til at opdage, hvordan han/hun fungerer psykisk, idet dette kendskab ses som en forudsætning for, at vi overhovedet kan vælge retning i livet. Gestaltpsykologien er en psykologisk erkendelsesteori. Gestaltpsykologien beskriver hvordan vi får mening i det vi tænker, føler og sanser og hvordan denne mening bestemmer vores handlinger.

bottom of page